Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Deramshoorn.nl

INLEIDING
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruikmaakt van of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. Boekhandel & Uitgeverij De Ramshoorn gevestigd te Goes, ingeschreven bij KVK onder nummer 22036605
1.2. Website: www.ramshoorn.nl en www.deramshoorn.nl
1.3. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met de ramshoorn of zich geregistreerd heeft op de website.
1.4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen deramshoorn.nl en klant.
1.5. Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van de deramshoorn.nl zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding, bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor de Ramshoorn slechts bindend, indien en voor zover deze door hun uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEl 3. PRIJZEN EN INFORMATIE
3.1. Alle op de website en in andere van de ramshoorn afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3.3. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De Ramshoorn kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van deramshoorn.nl afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4. De Ramshoorn kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeIdscherm kwaIiteit.

ARTIKEl 4. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door klant van het aanbod van deramshoorn.nl.
4.2. Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt deramshoorn.nl. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft deramshoorn.nl. het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4. Deramshoorn.nl kan binnen wettelijke kaders onderzoek doen of klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Deramshoorn.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling, te verbinden.

ARTIKEL 5. UITVOERING OVEREENKOMST
5.1. Zodra de bestelling door Deramshoorn.nl is ontvangen, stuurt Deramshoorn.nl de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
5.2. Deramshoorn.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
5.3. Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
5.4. Indien de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5.5. Deramshoorn.nl raadt klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader ARTIKEL 8 over garantie en conformiteit.
5.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico met betrekking tot deze producten, over op klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op klant. Als klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
5.7. Deramshoorn.nl gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
5.8. Als een bestelling naar het buitenland verzonden dient te worden en/of wanneer er vanuit het buitenland besteld is, is het noodzakelijk dat de gehele bestelling vooraf voldaan wordt. Als de betaling in goede orde is ontvangen, voert Deramshoorn.nl de overeenkomst uit.

ARTIKEL 6. HERROEPINGSRECHT/RETOUR
6.1. Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Deramshoorn.nl binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: als klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop klant of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen; als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
6.2. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Deramshoorn.nl een raming van deze kosten. Eventuele door klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan klant worden terugbetaald.
6.3. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen. Voor het beoordelen van boeken is het niet nodig om het cellofaan te openen.
6.4. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
6.5. Klant kan de overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Deramshoorn.nl of op andere ondubbelzinnige wijze aan Deramshoorn.nl kenbaar te maken dat hij van de aankoop afziet. Deramshoorn.nl bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

6.6. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan klant op dezelfde wijze als dat klant de bestelling heeft betaald. Als klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering hoeft Deramshoorn.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij de klant aanbiedt het product zelf af te halen, mag Deramshoorn.nl wachten met terugbetalen tot de klant het product heeft ontvangen of tot klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
6.7. Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
6.8. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
- makkelijk kopieerbare producten (zoals cd's en dvd's) waarvan de verzegeling is verbroken;
- Digitale content (zoals e-books), mits klant heeft ingestemd met de directe levering en afziet van zijn herroepingsrecht.
- Bouwplaten
- Uitdeelplaten

ARTIKEL 7. BETALING
7.1. Klant dient betalingen aan Deramshoorn.nl volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Deramshoorn.nl is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering heeft Klant een betalingstermijn van tenminste 20 dagen ingaand op de dag na levering.
7.2. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Deramshoorn.nl is gewezen op de te late betaling en Deramshoorn.nl klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen de 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is DeRamshoorn.nl gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. DeRamshoorn.nl kan ten voordele van klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

ARTIKEL 8. GARANTIE EN CONFORMITEIT
8.1. De Ramshoorn.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat De Ramshoorn.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
8.2. Een door De Ramshoorn.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
8.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt De Ramshoorn.nl daarvan in kennis te stellen.
8.4. Indien De Ramshoorn.nl de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van ARTIKEL 10 aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

ARTIKEL 9. KLACHTENPROCEDURE
9.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform ARTIKEL 8) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van De Ramshoorn.nl, dan kan hij bij DeRamshoorn.nl telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
9.2. DeRamshoorn.nl geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal DeRamshoorn.nl binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
9.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via
https://webgate.ec.europa.eu/odr/

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Dit Artikel is enkel van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
10.2. De totale aansprakelijkheid van De Ramshoorn.nl
Klant kan wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 500 (inclusief btw).
10.3. Aansprakelijkheid van De Ramshoorn.nl jegens klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval ¬maar uitdrukkelijk niet uitsluitend - begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op DeRamshoorn.nl jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De genoemde beperkingen in de Overeenkomst waar de Algemene Voorwaarden deel vanuit maken komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van DeRamshoorn.nl.
10.5. De aansprakelijkheid van De Ramshoorn.nl of jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant De Ramshoorn.nl verwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De Ramshoorn.nl in staat is adequaat te reageren.
10.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij DeRamshoorn.nl meldt.
10.7. In geval van overmacht is DeRamshoorn.nl niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

ARTIKEL1. EIGENDOMSVOORBEHOUD
11.1. Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag aan De Ramshoorn.nl heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van DeRamshoorn.nl.
ARTIKEL 12. PERSOONSGEGEVENS
12.1. DeRamshoorn.nl verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacyverklaring.
ARTIKEL 13. SLOTBEPALINGEN
13.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar De Ramshoorn.nl gevestigd is.
13.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepalinglen) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
13.4. Onder "schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

CONTACTGEGEVENS
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

DeRamshoorn.nl
Lange Vorststr. 21
4461 JL Goes
info@ramshoorn.nl IBAN NL10INGB0003195214